Vedtekter

V

Vedtægter

§1: Foreningens navne er Nordisk forening for SFL og socialsemiotik (dansk), Pohjoismainen systeemis-funktionaalisen kielitieteen ja sosiosemiotiikan yhdistys (finsk), Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk (norsk) og Nordisk förening för SFL och socialsemiotik (svensk). Dertil kommer Nordic Society for Systemic Functional Linguistics (engelsk).

§2: Foreningens formål er (i) fremme udbredelsen af den systemisk-funktionelle lingvistik og den socialsemiotiske videnskab i Norden, og (ii) at fremme arbejdet med den systemisk-funktionelle beskrivelse af de nordiske sprog: dansk, norsk og svensk.

§3: Foreningens officielle sprog er dansk, norsk og svensk. Al kommunikation i foreningen vil normalt foregå på et af de tre sprog.

§4a: Alle med interesse for systemisk-funktionel lingvistik/socialsemiotik og lyst til at virke for foreningens formål kan optages som medlem.

§4b: Medlemskab af foreningen er gratis.

§5a: Foreningen afholder generalforsamling én gang pr. kalenderår. Det tilstræbes, at denne generalforsamling afholdes i forbindelse med et fagligt seminar.

§5b: Generalforsamlingen skal varsles én måned før, den afholdes. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være den siddende formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal gøres tilgængelige for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§5c: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af en mindst formand, en næstformand og en kasserer. Derudover kan tre menige medlemmer vælges til bestyrelsen. Valget foregår på den måde, at generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens konstituering skal afklares og meddeles på generalforsamlingen eller umiddelbart herefter. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentation fra hvert af de tre skandinaviske lande. Valgperioden er to år.

§5d: Generalforsamlingen vælger en revisor, hvis ansvar er at revidere foreningens årsregnskab, som det fremlægges af kassereren.

§5e: På generalforsamlingen fremlægger formanden bestyrelsens beretning om perioden siden forrige generalforsamling. Beretningen skal godkendes af generalforsamlingen. Dernæst fremlægger kassereren foreningens regnskab til godkendelse. Regnskabet skal forinden være revideret af foreningens revisor. Endelig vedtager generalforsamlingen et arbejdsprogram for bestyrelsen i perioden frem til næste generalforsamling.

§6a: Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens interesser mellem generalforsamlingerne, og bestyrelsen har mandat til at træffe beslutninger om alt forefaldende i denne henseende. Samtidig er bestyrelsen ansvarlig over for generalforsamlingen og er forpligtet til at følge beslutninger, der er truffet af generalforsamlingen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har forskellige ansvarsområder, som fremgår af §6b, c og d.

§6b: Formandens ansvar er at sikre afholdelse af generalforsamling efter vedtægterne.

§6c: Næstformandens ansvar er at sikre foreningens kommunikation. Arbejdsopgaverne, der er forbundet hermed, kan fordeles blandt øvrige medlemmer af såvel forening som bestyrelse.

§6d: Kassererens ansvar er at holde regnskab med foreningens økonomi. Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

§6e: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt, når de handler på baggrund af det mandat, som generalforsamlingen har givet dem, på baggrund af beslutninger truffet af bestyrelsen, eller når de disponerer i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter.

§6f: Foreningen tegnes af mindst to bestyrelsesmedlemmer.

§7: Vedtagelse af forslag samt beslutninger sker ved simpelt flertal, dog undtaget beslutning om foreningens nedlæggelse, som skal foregå i overensstemmelse med §8.

§8: Foreningen nedlægges, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger har stemt derfor.

Revideret december 2014.

Språklig revisjon november 2020: Endring av svensk navn (fra «sociosemiotik» til «sosialsemiotikk»)