publikasjoner

p

Utgivelser fra konferanser

Nørgaard, Nina & Cindie Aaen Maagaard (red.), 2022: SFL, Socialsemiotik og den kommunikerende organisation. Special issue av RASK – International journal of Language and Communication. Åpen tilgang fra https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningspublikationer/rask/issues/55 (Fra konferansen organisert av SDU i 2021)

Kruse, K. L. og Rustand, K. A.  (red.) 2021: Sosialsemiotikk, sakprosa og multimodalitet. Tilegnet Eva Maagerø. Temanummer av Sakprosa. Vol 13, 1. Åpen tilgang fra https://journals.uio.no/sakprosa/issue/view/764. (Fra konferansen i Vestfold i 2019).

Lassen, Inger & Anna-Vera Meidell, Sigsgaard (red.), 2020. Globe: A Journal of Language, Culture and Communication vol. 10. Særnummer: «Nordisk SFL i praksis og teori.» Åpen tilgang fra https://journals.aau.dk/index.php/globe/issue/view/372/148. (Fra konferansen i Aalborg i 2018).

Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (red.), 2015. Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget. (Fra konferansen i Kristiansand i 2013).

Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red.), 2013: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. Åpen tilgang fra https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf (Fra konferansen i Södert¨örn i 2011)

Andersen, Thomas Hestbæk, Boeriis, Morten & Holsting, Alexandra (red.), 2013: Special issue av RASK – International journal of Language and Communication. Åpen tilgang fra https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningspublikationer/rask/issues/39?fbclid=IwAR2-3BGDKYv4tHcT1v3Mjndiet-vBrB1wj2la6tVe30zcqxWIv1GnFkDTUE

grunnbøker i nordisk SFL-arbeid

Andersen, Thomas Hestbæk & Alexandra Holsting, 2015: Teksten i grammatikken. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Berge, Kjell Lars, Patrick Coppick, Eva Maagerø (red), 1998: Å Skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan, J. R. Martin. Oslo: Cappelen.

Karlsson, Anna-Malin og Per Holmberg, 2007: Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik. Hallgren & Fallgren.

Maagerø, Eva, 2005: Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget.

sfl FOR LÆRERE

Mulvad, Ruth, 2012: Sprog i skole. Læseudviklende undervisning i alle fag. København: Akademisk.